• Lopašićeva 1b, 44250 PETRINJA
Image

1. 01. 04. 1996. g. Donesena je Odluka o osnivanju Doma zdravlja Petrinja

2. Odlukom o spajanju županijskog Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije od 22.12.2002.g. Dom zdravlja Petrinja pripojen je s još 7 domova zdravlja u Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije i upisan u sudski registar 31.03.2003.g.

3. Odlukom Županijske skupštine 09.03.2007.g. učinjen je preustroj Doma zdravlja Sisačko -moslavačke županije na tri doma zdravlja: Dom zdravlja Sisak, Dom zdravlja Kutina i Dom zdravlja Petrinja koji u svom sastavu ima Ispostave Glina i Topusko a ponovno započinje s radom 01. 09. 2007. godine.


UGOVORENE DJELATNOSTI

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:

OBITELJSKA MEDICINA – 10 ordinacija

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE- 2 ordinacije

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA – 1 ordinacija

DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA – 6 ordinacija

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA SKRB – 8 patronažnih sestara

LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKA – 1 laboratorij (radi na dvije lokacije-Petrinja i Glina)

SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I SNIMANJE ZUBI – radi na dvije lokacije (Petrinja i Topusko)

ORTODONTSKA AMBULANTA - lokacija Petrinja

KAKO DO NAS

KORISNE STRANICE:

> Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

> Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

> Sisačko-moslavačka županija

> OPĆA BOLNICA ''dr. Ivo Pedišić'' - SISAK

> Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača

> Dom zdravlja Sisak

> Dom Zdravlja Kutina